Korruptiosta ja muusta

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen osallistui taas Bilderberg-kokoukseen

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen osallistui taas Bilderberg-kokoukseen

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen osallistuu kansainväliseen Bilderberg-kokoukseen Sitgesissä Espanjassa 3.-6. kesäkuuta 2010. Konferenssissa käydään monipuolista vuoropuhelua kansainvälisen politiikan ja talouden kysymyksistä. Tänä vuonna keskiössä ovat muun muassa kansainvälisen talouskriisin vaikutukset talouteen ja politiikkaan.

Bilderberg-ryhmä on epävirallinen foorumi talouselämän, median ja politiikan vaikuttajille. Nimensä foorumi on saanut hollantilaisen hotellin mukaan, jossa ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran toukokuussa 1954.

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20100602Katain/name.jsp  

 

 

Bilderberg-ryhmä on yksityisensektorin; suurteollisuuden ja raha-eliitin ”aivoriihi”, joka pitkälti ohjailee monien valtioiden politiikkaa, ja on ollut luomassa muun muassa EU:ta ja yhteisvaluutta Euroa.

 

Entinen NATO:n pääsihteeri ja Bilderberg-ryhmän kokouksiin osallistunut Willy Claes, kertoi Belgialaisessa radiohaastattelussa kunkin kokouksessa puhuvan saavan noin 10 minuuttia asiansa esittämiseen, ja näistä esityksistä Bilderberg-ryhmä kasaa toimintaraportin, jonka pohjalta kokoukseen osallistuvien odotetaan sitten toimivan omassa ympäristössään…

Former Nato Secretary-General Admits Bilderberg Sets Global Policy
http://www.infowars.com/former-nato-secretary-general-admits-bilderberg-sets-global-policy/  
 

..eli minkäköhänlaisen raportin mukaan Jyrki Kataisen nyt odotetaan toimivan, Suomen valtion virkamiehenä, tämänvuotisen Bilderberg-kokouksen jälkeen?

 

..ja huomautan vielä että Bilderberg-ryhmä kasattiin kauppa- ja teollisuussuhteiden luomiseen suurimmaksi osaksi yksityisen pankki- ja teollisuus-eliitin taholta  vuonna 1954, ja näissä kokouksissa Suomenkin, vaaleilla valitut, ministerit ja jopa virassa oleva presidenttikin siis on käynyt!!

 

Bilderberg-ryhmä Suomen valtionomaisuuden yksityistämisen takana??!

Martti Ahtisaari osallistui tähän teollisuus- ja pankki eliitin kasaaman ”aivoriihen” kokouksiin vuosina 1994, -95 ja -96 toimien samalla Suomen presidentin virassa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-ryhm%C3%A4   

 

Ahtisaaren aikana poistettiin ulkomaalaisomistuksen rajoitus Esko Ahon hallituksen toimesta vuonna 1994, ja valtionomistuksia yksityistettiin, mm. Sonera, jonka yksityistämistä on jälkeenpäin kovasti kritisoitu.

Esko Aho osallistu Bilderberg-kokoukseen vuonna 1994.

Myös vuonna 1998 silloinen pääministeri Paavo Lipponen osallistui Bilderberg-kokoukseen. Eli voidaankin kysyä, tuliko käsky kovasti kritisoituun Soneran  pilkkomiseen ja pörssittämiseen syksyllä -98 juuri Bilderberg-ryhmältä?!!

  

Bilderberg kokouksissa edustettu Goldman Sachs pankki junaili Soneran pilkkomisen ja yksityistämisen 

 

”Vuosina 1995-1996 ministeriön virkamiehet tapasivat kaikkien merkittävien kansainvälisten investointipankkien telealan asiantuntijat sekä kaikki suomalaiset ja pohjoismaiset investointipankit.

Pankeilta pyydettiin analyysit telealan trendeistä sekä arviot niiden vaikutuksista Telecom Finlandiin. Kauppa- ja teollisuusministeriöltä liikenneministeriö haki tietoa muiden toimialojen markkinaoperaatioista.

Kansainvälinen investointipankki Goldman Sach teki vuosina 1995-1996 ensimmäisen selvityksen yhtiönlistautumisesta ja arvosta. Sen mukaan koko silloisen konsernin (Suomen Posti Oy mukaan lukien) arvo oli noin 10 – 12 miljardia markkaa Valmistelussa todettiin myös, että Suomen PT-konserni tulisi Telecom Finland Oy:n yksityistämisen mahdollistamiseksi jakaa erillisiin konserneihin.

Tämä tarve syntyi toimialan liiketoimintalogiikasta, sijoittajien arvioista sekä liiketoiminnan kehittämisen lähtökohdista. Samalla arvioitiin valmistavasti koko konsernin rakenteita, strategiaa ja tasetta.

Soneran listautumismyynti toteutettiin syys-lokakuussa 1998. Pääjärjestäjäksi valittiin investointipankit Merrill Lynch ja kotimainen Merita Corporate Finance. Listautumismyynnin ajoituksessa otettiin huomioon mm. Fortumin listautuminen ja telealan muut kansainväliset markkinaoperaatiot.

Listautumisen edellytyksenä oli runsaan viidenneksen myynti. Valtio sai Soneran listautumismyynnissä noin 7 mrd. markan myyntitulot sekä taserakenteen korjaamisen takia yhden miljardin markan ylimääräisen osingon.

Liikenneministeriön arvion mukaan osakkeesta olisi listautumismyynnissä voitu saada hieman suurempi hinta, mikäli myynti olisi operaation aikana tapahtuneen markkinamuutoksen vuoksi keskeytetty ja määritetty osakkeen merkitsemiselle uusi hintaväli. Tätä pidettiin kuitenkin tulevan markkinakehityksen ja yhtiön listautumisprosessin kannalta riskinä sekä negatiivisena niin yhtiön pörssimaineen kuin tulevan arvonkehityksenkin kannalta.

Soneran listautumismyynti onnistui hyvin. Soneran johto osti osakkeita samalla hinnalla kuin muutkin sijoittajat, kukin noin 0,5-1 miljoonalla markalla.

Osakkeiden arvon kasvu ja niiden myynti toimivalle johdolle johtivat vuoden 1998 lopussa ja 1999 alussa laajaan julkiseen keskusteluun. Soneran listautumismyyntiä käsiteltiin tammikuussa 1999 pääministerin ilmoituksessa eduskunnalle sekä erikseen eduskunnan talous-, valtiovarain- ja liikennevaliokunnissa. Perusteellisimmin asiaa käsitteli talousvaliokunta, joka mietinnössään hyväksyi ministeriön toimet ja katsoi, että asia ei antanut aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Soneran hallitus erotti toimitusjohtaja Pekka Vennamon hänen osakejärjestelyihinsä liittyvän luottamuspulan vuoksi. Liikenneministeri Matti Aura pyysi eroa valtioneuvoston jäsenyydestä tammikuussa 1999.

- Soneran toinen myynti ja omistajastrategia

Liikenneministeriö jatkoi keväällä 1999 omistajastrategista työtä ja Soneran osakkeiden toisen myynnin (Sonera II) valmistelua. Strategiseksi neuvonantajaksi valittiin kilpailun perusteella kansainvälinen investointipankki Goldman Sachs. Omistajastrategiaa ja Sonera II:n valmistelua käsiteltiin useita kertoja talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa kesän ja alkusyksyn 1999 aikana. Toimialan nähtiin muuttuvan siten, että tehokkuuden ja riittävän laajan asiakaskunnan saamiseksi telekommunikaatioyhtiöt konsolidoituvat eli yhdistyvät tai liittoutuvat suuremmiksi kokonaisuuksiksi vuoden kahden sisällä. Soneralle linjattiin valtio-omistajan tuki pyrkimyksessä kasvuun, kansainvälistymiseen ja konsolidaatioon suomalaisen osaamisen lähtökohdista.

Sonera II toteutettiin syksyllä 1999. Liikenneministeriö esitti samalla myyntivaltuuden lisäämistä, jotta valtiolla ja yhtiöllä olisi joustavuutta eri konsolidaatioratkaisujen tekemiseksi. Samalla haluttiin antaa markkinoille selvä viesti tästä pyrkimyksestä. Talouspoliittinen ministerivaliokunta ja sittemmin eduskunta myöhemmin syksyllä 1999 hyväksyivät valtion omistuksen uudeksi vähimmäismääräksi 34 %.

Sonera II:sta, eli noin viidenneksen omistuksensa myymisestä, valtio sai noin 20 mrd. mk (23,75 euroa/osake). Sonera II:n yhteydessä yhtiö listautui myös USA:n Nasdaqiin.

-  Soneran kolmas myynti

Soneran kolmas myynti (Sonera III) tehtiin operaation onnistumisen edellyttämänä yllätyksenä markkinoille 7.3.2000. Liikenneministeriön esityksestä talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli asian varhain aamulla ja valtioneuvosto päätti siitä samana päivänä. Liikenneministeriö toteutti myynnin yhden päivän tarjousmyyntinä. Myynti mitoitettiin niin, että se tyydytti Soneran osakkeen kysynnän markkinahintaan. Myynti vastasi kooltaan Soneran 11 päivän osakevaihtoa.

Tämä 12 miljardin markan myynti (92 euroa/osake) oli Euroopan suurin tämäntapainen markkinaoperaatio. Sillä katkaistiin vuonna 1999 Sonera II -myynnin yhteydessä sovittu 12 kuukauden myyntikielto (lock up). Myyntikieltoa valvoi Goldman Sachs, joka antoi luvan myynnille.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi 7.3.2000 osakkeiden myynnin ja päätti, että eduskunnalta haetaan valtuutta edetä Soneran omistuksessa nollaan. Konsolidoitumisen eteneminen ja haettava kasvu edellyttivät valtio-omistajalta joustavuutta nopeaan päätöksentekoon. Eduskunta myönsi nollavaltuuden kesäkuussa 2000.”

 – Valtion omistaja politiikka ja Sonera; Liikenne- ja Viestintäministeriön selvitys eduskunnalle 23.10.2001

http://217.71.145.20/TRIPviewer/temp/TUNNISTE_VNT_1_2002_fi.html  

http://web.archive.org/web/20040220060846/http://www.mintc.fi/www/pdfheap/eduskunnalle231001.pdf  

 

Kuten alla olevista uutisoinneistakin näkyy, Goldman Sachilla on ollut tapana manipuloida osake- ja muita kauppoja, pitää todella kysyä ”miten Soneran kanssa toimittiin?”.

Arvioitiinko Sonera kenties alakanttiin? ..ja vääristeltiinkö markkinanäkymiä? …miten muun valtionomaisuuden yksityistämisen kanssa on toimittu?

Goldman Sachs huijasi sijoittajilta miljardeja

http://www.taloussanomat.fi/ulkomaat/2010/04/17/goldman-sachs-huijasi-sijoittajilta-miljardeja/20105453/12  

”Yhdysvaltain rahoitusvalvoja SEC nosti perjantaina petossyytteen investointipankki Goldman Sachsia vastaan. Pankin epäillään valehdelleen liikkeellelaskemansa asuntomarkkinoiden sijoitusjohdannaisen sisällöstä”

 

’Goldman Sachsia koskeva tutkinta laajenee pois Yhdysvalloista. Epäilyt amerikkalaispankin valheellisesta tiedottamisesta ovat johtamassa tutkintaan Britanniassa ja Saksassa.’

http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2010/04/19/goldman-sachs--sotku-paisuu/20105482/12  

” Goldman Sachsin epäillään antaneen sijoittajille vääriä ja puutteellisia tietoja, kun se myi subprime-asuntolainoihin liittyviä monimutkaisia sijoitustuotteita.

SECin mukaan Goldman Sachs myi sijoittajille vuonna 2007 hedgerahasto Paulson&Co:n valitsemia sijoitustuotteita. Samaan aikaan hedgerahasto myi näitä sijoitusjohdannaisia lyhyeksi ja tienasi sievoisen summan.”

 

 

…Goldman Sachsin tietoista roolia Kreikkaa talouskriisiin ajamisessa myös tutkitaan.

Kreikka harkitsee oikeustoimia Jenkkipankkeja vastaa.

Greece May Take Legal Steps Against U.S. Banks for Crisis, Papandreou Says
http://preview.bloomberg.com/news/2010-05-15/greece-may-take-legal-steps-against-u-s-banks-for-crisis-papandreou-says.html  
 

Goldman Sachsin Kreikka-puuhat nyt jenkkisyyniin

http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2010/02/25/goldman-sachsin-kreikka-puuhat-nyt-jenkkisyyniin/20102930/12  

”Yhdysvaltalaispankit tekivät Kreikan kanssa sopimuksia, jotka auttoivat peittämään maan talousvaikeudet

– Me selvitämme joukon kysymyksiä, jotka liittyvät Goldman Sachsiin ja muihin yhtiöihin ja niiden järjestelyihin Kreikan kanssa, Ben Bernanke sanoi torstaina.

Bernanke puhui senaatin pankkikomiteassa Washingtonissa.

Yhdysvaltalaiset investointipankit auttoivat Kreikkaa salaamaan taloutensa tilan ja maan kasvavan velkakriisin, kirjoitti The New York Times ensimmäisen kerran helmikuun välissä.”

 

 

EU tutkii Goldman Sachsin Kreikka-kaupat

http://www.taloussanomat.fi/ulkomaat/2010/04/18/eu-tutkii-goldman-sachsin-kreikka-kaupat/20105463/12  

 

 

..Jos Suomen valtion virkamiehillä ei ole mitään salattavaa Bilderberg-kytköksistään, miksi Tarja Halonen ”julisti” Presidentti Ahtisaaren Bilderberg-asiakirjat salattavaksi? ..vai eikö Ahtisaari ole, muuten vaan, kovin kiinnostunut kertomaan (mahdollisista) Bilderbergin yhteyksistä Suomenvaltion infrastruktuurin ulos myyntiin?

 

“Presidentti Martti Ahtisaaren pyynnöstä päätän, että pyytämänne asiakirjat ovat presidentintoimen hoitamisen kannalta välttämättömän luottamuksellisuuden suojaamiseksi salassa pidettäviä. Tämän johdosta asiakirjapyyntöönne ei suostuta.”

http://www.infosota.fi/2009/07/06/suomen-presidentti-julistaa-bilderberg-paperit-salaisiksi/  

 

Martti Ahtisaari vaikuttaa myös valuuttakeinottelija (ja maailmantalouden hajottaja) George Sorosin tukemassa European Council on Foreign Relations-ryhmässä (ECFR) sekä on myös David Rockefellerin perustaman Trilateral Commissionin jäsen, jotka ovat Bilderberg-ryhmän tyylisiä raha-eliitin ”think tankejä” jotka ohjailee maailmanpolitiikkaa ajamaan etujaan.

 

 

Rockefeller – säätiö rahoittaa myös Ahtisaaren CMI-järjestöä.

Rockefellerin perhe on yksi isoista toimijoista sotateollisuus-alalla, joten onkin hieman erikoista (eettisesti ristiriitaista) että Ahtisaaren rauhanvälittäjä järjestöä tukee ’sotateollisuus kompleksi’.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ECFR

http://fi.wikipedia.org/wiki/Trilateraalinen_komissio  

http://en.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations  

 

Bilderberg-ryhmä, Council on Foreign Relations ja Maailmanpolitiikka
 

Kuinka vaikuttavia ”think tankit”, kuten Bilderbergerit, Council on Foreign Relations (CFR) ja Trilateral Commission, ovat nyky maailmanpolitiikassa?

 

Euroopan Keskuspankin johtaja Jean-Claude Trichet, piti CFR:ssä puheen tarpeesta saada finanssi asioissa säännöt jotka vaikuttavat Atlantin molemmin puolin aikaan, sekä ’Globaali Hallinto’, instituutioiden ja yhteistyö mekanismien kautta. ..Heidän tarkoituksensa on siis hajottaa valtioiden itsemääräämisoikeus. Euroopassahan on viime aikoina puhuttu EU:n Liittovaltion luomisesta. Tähän Euroopan kansalaiset eivät onneksi ole kovin innokkaista.

 

Trichet: Global Governance Today

http://www.cfr.org/publication/21987/trichet.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%2Bcfr_main%2B%28CFR.org%2B-%2BMain%2BSite%2BFeed%29  

Trichet Calls For Corrupt BIS To Boss Global Government In CFR Speech
http://www.prisonplanet.com/trichet-calls-for-corrupt-bis-to-boss-global-government-in-cfr-speech.html  
 

 

Myös Yhdysvaltain Ulkoministeri Hillary Clinton kertoo käyvänsä CFR:ssä kuuntelemassa "käskynjaon". Eli onko Yhdysvallat maailmalla sodissa kenties Rockefellerien ja muiden elitistien tahdosta?

Hillary Clinton sanoi puheessaan CFR:n päämajassa viime Heinäkuussa (2009):

“Olen iloinen ollessani täällä uudessa päätoimipaikassa. Olen usein ollut New York Cityn emolaivassa, mutta on hyvä, että CFR:llä on etävartio myös täällä ulkoministeriön lähellä”, Hillary kehui. “Saamme paljon ohjeita CFR:ltä, joten tämä tarkoittaa sitä, että minun ei tarvitse mennä kauas kuuntelemaan, mitä meidän tulisi tehdä ja miten meidän tulisi ajatella tulevaisuudesta”

"..right here down the street from the State Department. We get a lot of advice from the Council, so this will mean I won’t have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future." - Foreign Policy Address at the Council on Foreign Relations -Hillary Rodham Clinton
http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/126071.htm  
 

 

Vuonna 2006 jo vuosia Bilderberg-ryhmää seuranneet Jim Tucker ja Daniel Estulin, joilla on myös yhteyksiä Bilderberg sisäpiiri-tietoon, kertoivat Bilderbergin suunnittelevan Yhdysvaltain asuntomarkkinoista alkavaa talouskriisiä, ja myöhemmin näin juuri kävi.  Tätä ja Euroopan puolella olevaa talouskriisiä on tuettu miljardeilla verorahaa.

He tiesivät kertoa ennakkoon myös Bilderbergin suunnittelemasta kaataa investointipankki Lehman Brothers.

Ryhmällä on ollut myös tapana määräillä öljyn maailmanmarkkina hintaa ja tätä kautta ohjailla valtioiden ja maailman taloutta, ja näistäkin suunnitelmista on vuotanut ennakkotietoa, mikä todistaa ryhmän todella manipuloivan maailmantaloutta.

http://www.prisonplanet.com/articles/may2007/250507bilderberg.htm  

http://www.infowars.com/former-nato-secretary-general-admits-bilderberg-sets-global-policy/  

 

 

Suurvaltojen tulevilla presidenteillä ja pääministereillä on myös ollut tapana näyttäytyä Bilderberg-kokouksissa juuri ennen virkoihin astumista, joka kielii Bilderbergin miehittävän maailmanpolitiikkaa omilla ihmisillään. Myös EU:n presidentti Herman Van Rompuy osallistui Bilderberg-illalliselle muutamaa päivää ennen hänen virkaan valintaansa.

 

Jim Tuckerin mukaan seuraavaksi Bilderberg-ryhmä kaavailee Iranin ydinlaitosten pommittamista sekä ilmastomuutoksen hyödyntämistä globaalin hallinnon (lue Maailman Hallitus) aikaan saamiseksi mm. erilaisten maailmanlaajuisten ympäristöverojen ja päästökauppa-järjestelyiden kautta.

Bilderbergerien on huhuttu myös ajavan globaalia yhteisvaluuttaa

http://www.americanfreepress.net/html/bilderberg_meets_in_spain_225.html

Leaked Agenda: Bilderberg Group Plans Economic Depression
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=13526  
 

 

Bilderber-ryhmä laati EU:n jo 1950-luvulla ja oli luomassa yhteisvaluutta Euroa

Vuonna 2003 BBC 4 pääsi tutkimaan entisen Työväenpuolue johtaja Hugh Gaitskellin henkilökohtaista arkistoa vanhoista Bilderberg-ryhmän kokouksista, joista ilmenee että Bilderberg-ryhmä suunnitteli ”Yhtenäistä Eurooppaa” jo 1950-luvulla.

 

Tässä alla ”vuotanut” Bilderberg raportti vuodelta 1955 jossa ”EU:sta” puhutaan yli 30 vuotta ennen Maastrichtin Sopimuksen allekirjoittamista.

http://file.wikileaks.org/file/bilderberg-meetings-report-1955.pdf  

 

Täältä Wikileaksin sivulta on myös ladattavissa tuo vuoden 2003 BBC 4 radiojuttu mp3-tiedostona:

http://wikileaks.info/wiki/Bilderberg_meeting_report_Garmisch-Patenkirchen,_1955/index.html

 

EU:n entinen teollisuuskomissaari ja Bilderberg-ryhmän jäsen, Etienne Davignon kertoo Bilderberg-ryhmän olleen luomassa Euroa.

 

 

'Jury's out' on future of Europe, EU doyen says
http://euobserver.com/9/27778  
 “..A meeting in June in Europe of the Bilderberg Group - an informal club of leading politicians, businessmen and thinkers chaired by Mr Davignon - could also "improve understanding" on future action, in the same way it helped create the euro in the 1990s, he said.

"When we were having debates on the euro, people [at Bilderberg events] could explain why it was worth taking risks and the others, for whom the formal policy was not to believe in it, were not obliged not to listen and had to stand up and come up with real arguments."

 

 

Bilderberg ryhmästä

 

Bilderberg-ryhmän perustaja jäseniin kuuluu mm. öljy ja pankki miljardööri David Rockefeller, CIA pomo Walter Bedell Smith ja Nazi-puolueen jäsen, Hollannin prinssi Bernhard.

Kun Bilderberg-ryhmä muodostuu yksityisistä miljardööri pankkiireista ja öljy- ja energiayhtiöistä, sotateollisuus kompleksista, tiedustelupalvelu pomoista, yksityisistä media-moguleista ja poliittisesta eliitistä, onkin syytä kysyä kenen hyväksi Bilderberg-kokouksissa käyvät valtionvirkamiehet todellisuudessa toimivat ..kansalaisten vai globaalin yksityisensektorin talous- ja teollisuuseliitin?

 

 

Bilderberg kokouksissa käyviä..

Mm. Rockefeller öljy-pankkiirit, Rothschild pankkiirit, JP Morgan Chase, Goldman Sach, (entinen)Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barcleys, Dutch Shell, IBM, Nokia, Daimler Chrysler, Siemens AG sekä Keskuspankkien ym. talouslaitosten edustajia (mm. Yhdysvaltain Federal Reserve, IMF, Euroopan keskuspankki, Suomen pankki)

…Raha- ja teollisuus- ja poliittisen eliitin lisäksi Bilderberg-kokouksissa käy sotateollisuus kompleksin edustajia sekä tiedustelupalvelu- ja sotilasliittojen edustajia kuten NATO, CIA ja MI6

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Bilderberg_participants

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-ryhm%C3%A4

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Pekka Manner

Juutalaisethan ovat tuota rahoittaneet. Jyrki siis sai ohjeet miten purkaa Suomen sosialiturva ja murskata palkansaajat ja näin saada palkat alas!

Myös verotuksen jatkaminen niin, että rikkaat hyötyvät ja pienituloiset kärsivät kuuluvat Jyrkin saamiin ohjeisiin.

Käyttäjän etelavuori kuva
christian söderberg

"Juutalaisethan ovat tuota rahoittaneet" ..on vähän "ajattelematon" ja todellisuudessa vähän "väärä" näkökulma ..Rothschildit ja muut ovat ennemminkin pseudo-juutalaisia, jotka tarkoituksella käyttää tätä vanhaa "raharikasta juutalaista pahaa" kulissinaan, näin mustamaalaten juutalaisia ja lietsoo antisemitismiä ...jotta voisivat sitten syyttää heitä syyttäviä antisemitismistä!

..Muuten kyllä olen pikälti samaa mieltä kommentistasi.

Edes toisenmaailman sodan aikaan monet euroopan juutalaiset eivät tukeneet siionistien pyrkimyksiä Israelin-valtion perustamiseksi, vaan suurin osa katsoivat olevansa sen maan kansalaisia johon olivat syntyneet.

Siitä ei paljon puhuta mutta Rothschildit ja muut eliitti juutalaispankkiirit itse asiassa rahoittivaat Hitlerin sekä Bolseviikit ja Stalin valtaan, ja olivat niin Natsien holokaustin kuin Ukrainan "Holomodorin" takana ..eli tuhosivat miljoonia juutalaisia ja muita

tässä pari google hakua

Wall street funded hitler:
http://www.google.fi/#hl=fi&q=Wall+street+funded+h...

rothschilds funded hitler:
http://www.google.fi/#hl=fi&&sa=X&ei=4NkYTOeBM5uSO...

Tänäkin päivänä suuri osa Israelilaisista ei tue siionisti-oikeiston toimia, mikä näkyy "pakona" israelin armeijasta ..ja siellä ajetaankin asepalveluun muutoksia.

Tätä "juutalaisvastaisuutta" on alettu taas toitottaa pitkin internetin keskustelu palstoja (esim "juutalaiset oli 9/11 iskujen takana!!" ..ja tuskin "juutalaiset" pystyivät panostamaan WTC-torneja nano-termiitillä vaan sen teki CIA/FBI:n "Black op"-ryhmä tms.).
Näillä juutalais-jutuilla on oikeasti tarkoitus vain lietsoa vihaa ja konflikteja ..ja näistä tällaisista konflikteista oikeasti hyötyy vaan Rothschildit ja muut vastaavat ..eli en suosittele, vaan mielummin kannattaisi puhu asioista niiden oikeilla nimillä, niin pysytään paremmin kiinni tosiasioissa ..näin nämäkin asiat, raha-eliitin kuprut, pääsevät nopeammin päivän valoon, eivätkä he pysty aina käyttää sitä "antisemitismi"-korttia.

moro..

Toimituksen poiminnat